Stichting Het Huurdershuis, ook handelend onder de naam De Huurdersbalie, gevestigd te Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 41049407, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De contactgegevens van Stichting Het Huurdershuis 

De websites van Stichting Het Huurdershuis zijn www.huurdershuis.nl en www.huurdersbalie.nl. Stichting Het Huurdershuis houdt kantoor op het adres Akkerwindestraat 1 | kamer 017, NL-6832 CR Arnhem. Stichting Het Huurdershuis is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer +31653976380 en per e-mail bereikbaar via info@huurdershuis.nl en balie@huurdershuis.nl

Functionaris gegevensbescherming

Neli Talibova is de functionaris gegevensbescherming van Stichting Het Huurdershuis. Zij is per e-mail te bereiken via n.talibova@huurdershuis.nl.

Registratie persoonsgegevens 

Stichting Het Huurdershuis verwerkt en registreert de persoonsgegevens omdat de persoon van wie deze gegevens verwerkt en geregistreerd worden, hierna aangeduid als de persoon in kwestie, gebruik maakt van de diensten van Stichting Het Huurdershuis, c.q. De Huurdersbalie, en/of omdat deze persoon deze gegevens zelf aan Stichting Het Huurdershuis verstrekt.

Uitgangspunten bij de registratie van persoonsgegevens binnen Stichting Het Huurdershuis

Stichting Het Huurderhuis houdt bij de verwerking en registratie van de persoonsgegevens van de persoon in kwestie rekening met de volgende uitgangspunten:

–     Gerechtvaardigdheid: het is voor Stichting Het Huurdershuis juist en noodzakelijk om (bepaalde) gegevens en informatie te registreren.

–     Proportionaliteit: Stichting Het Huurdershuis registreert alleen die gegevens die voor de dienstverlening van Stichting Het Huurdershuis aan de persoon in kwestie noodzakelijk zijn.

–     Subsidiariteit: Stichting Het Huurdershuis registreert registreren alleen de noodzakelijke gegevens, passend bij de vraag van de persoon in kwestie.

–     Rechtmatigheid: Stichting Het Huurdershuis registreert alleen de gegevens die zij mag registreren.

–     Transparantie: Stichting Het Huurdershuis maakt de persoon in kwestie duidelijk wat zij registreert en is open in de communicatie

–     Doelbinding: Stichting Het Huurdershuis registreert alleen dat wat nodig is voor de doelen die de persoon in kwestie en Stichting Het Huurdershuis gezamenlijk stellen.

–     Juistheid: Stichting Het Huurdershuis registreert gegevens en informatie die juist zijn.

De te verwerken persoonsgegevens

1.   Stichting Het Huurdershuis verwerkt de volgende de persoonsgegevens:

–  voor- en achternaam;

–  geslacht;

–  geboortedatum;

–  geboorteplaats;

–  adresgegevens;

–  telefoonnummer;

–  E-mailadres.

2.    Stichting Het Huurdershuis verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– De persoon in kwestie te kunnen bellen of te e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

–  De persoonsgegevens te kunnen verwerken als Stichting Het Huurdershuis hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Stichting Het Huurdershuis nodig heeft voor haar subsidieaanvraag en/of belastingaangifte.

Bewaring van persoonsgegevens

Stichting Het Huurdershuis bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Stichting Het Huurdershuis hanteert voor de persoonsgegevens inclusief eventuele gegevens betreffende de huur- en inkomenssituatie van de persoon in kwestie een bewaartermijn van niet langer dan 6 maanden na afsluiting van het contact met de persoon in kwestie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Het Huurdershuis verkoopt de persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst van Stichting Het Huurdershuis met de persoon in kwestie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die deze gegevens verwerken in opdracht van Stichting Het Huurdershuis, sluit Stichting Het Huurdershuis een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Stichting Het Huurdershuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

1.    De persoon in kwestie heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de persoon in kwestie het recht om zijn/haar eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Stichting Het Huurdershuis. De persoon in kwestie kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn/haar persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn/haar toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens sturen naar info@huurdershuis.nl

2.    Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de persoon in kwestie is gedaan, vraagt Stichting Het Huurdershuis aan de persoon in kwestie een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. De persoon in kwestie moet in deze kopie zijn/haar pasfoto, de MRZ (machine readable zone, i.e. de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart maken, ter bescherming van zijn/haar privacy. Stichting Het Huurdershuis reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek van de persoon in kwestie.

Klachten

Stichting Het Huurdershuis wil de persoon in kwestie er tevens op wijzen dat deze de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Toestemming

Door instemming met deze verklaring verleent de persoon in kwestie Stichting Het Huurdershuis toestemming zijn/haar persoonsgegevens te bewaren op de manier zoals omschreven.